PORTFOLIO: ARCHITECTURE: KC0exterior18

The Kennedy Center for the Performing ArtsWashington, DCClient:  The Kennedy Center

The Kennedy Center for the Performing Arts 

Washington, DC 

Client: The Kennedy Center